สำนักปลัดเทศบาล


พันจ่าเอกยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางดวงกมล ดวงภักดี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ่าเอกกฤษฎา  อำพร 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ชำนาญงาน


จ่าเอกณัฐฎ์ เกตุกันท์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการนางสายฝน  พลบูรณ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอนุรัตน์ สิงห์มาดา 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียรและบัตร


นางสาวอรอนงค์ ผลาศักดิ์ 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคลากรนางนิชติยา ใจชื่น

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


นายบัววัน ริยะบุตร

ตำแหน่ง นักการ


นายทศพร สีหาบุตร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิงนางสาวสุจิตตา  โคธิเสน 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนงลักษณ์ สีหาบุตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุนิษา คำหาญ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนายอัคพงษ์ กองแก้ว 

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายแมน มณีศรี 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายประวิทย์ มณีศรี

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนายภานุวัฒน์ แสงมณี

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุจิตตา ชิ้วนฤภัย

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายโทน เตือนจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน