ประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม
 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาในเขตตำบลเวียงคุก ให้ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันและเวลาราชการ โดยมีเอกสารดังนี้
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4243-8145
 
อาจเป็นลายเส้น
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน