กองช่าง


นายธีรศักดิ์ นาคา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างนายศิวนันท์  ภูพันรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายชัยยงค์  คำภาจันทร์ 

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายวิทยา ปัจชามาตย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายทรงศักดิ์  สีหาบุตร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้า


นายเสริมชัย  สุทธิประภา 

ตำแหน่ง ผูู้ช่วยนายช่างไฟฟ้านายทวีพันธ์  พลศรี 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นายสุริยัน  โคธิเสน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายสิริมงคล โคธิเสน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนายจินดา ผิวเหลือง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายศรัญยู  ผลาศักดิ์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางอิสราภรณ์ ดวงแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายพนมกร พรมสูตร

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายอิสรพงษ์ พรมสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน