กองคลัง

 

นางสาวสุภาภรณ์  แสงนิกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นายวิโรจน์  เวชเดช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาววราภรณ์ นันทอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ


นางกัญญ์ภาส์กรณ์  จันทรเสนีย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุภาพรรณ  พิมพะนิตย์ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาววรกมล คำภาจันทร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวเพ็ญประภา  ดวงมาลา

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางธัญชนก จันทร์เสนีย์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวสุภาวดี สุทวิ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายเอกภพ เคณาสิงห์

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรรษา หอมสมบัติ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน