กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกบุญธรรม  บุญสุข

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 และสิ่งแวดล้อมนางสาวณัฐพร อินทิสาร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวปวีณา วงค์คำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายถาวร  กามาพร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ


นายสุพัฒน์  แข็งแรง

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุนิสา ทินาเทศ 

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศุภนันท์ บุตรทุม

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนายสุวรรณ๊ นัคสาร

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมชาย สิทธิพล

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นายเพ็ชรสมร หอมสมบัติ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปนายสิงห์ชาย เกตพัด

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธีราพร สุนเสน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน