คณะผู้บริหาร


นายเทิดพงษ์ มั่นคง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก

หมายเลขโทรศัพท์ 093-538-1454


นายประยงค์ ผลาศักดิ์

ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 089-3710-0451


 นายชาญชัย พระสว่าง

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 093-328-0716


นางลำพูน จันทะเสน

ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 080-402-7209


นายณรงค์ คำภาจันทร์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 095-649-5363

สมาชิกสภาเทศบาลนางสุกัลยา ปัชชามาตย์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก


นายสุริยา กามาพร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก

ว่าง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงคุกนางสายใจ ทะแพงพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางสาวเกศรินทร์ ทินาทิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางธนัฎฐา กุลณาวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสวิน ปวกหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นายสุภาพ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสุขสวัสดิ์ ปัชชามาตย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นายเสนีย์ สุทวิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นางสังวาล แข็งแรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2 นางธนาภรณ์ น้อยเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


นายนิรันดร์ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน