การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. การวางแผนกำลังคน

๒. การสรรหาคนดีคนเก่ง

  • ระยะเวลา ๖ เดือนแรก ยังไม่ได้ดำเนินนการ

๓. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

๔. การพัฒนาบุคลากร

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

๗. การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ

  •  ระยะเวลา ๖ เดือนแรก ยังไม่ได้ดำเนินการ

๘. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน