โครงสร้างและการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงคุก


ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก


นางสาวสุดาวดี คงอริยะทรัพย์

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก

087-638-7268พันจ่าเอกยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-095-5986


นางสาวสุภาภรณ์ แสงนิกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

097-319-6432


นายธีรศักด์ นาคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

-นางสาวพรรณิภา นาคโคตร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-


จ่าเอกบุญธรรม บุญสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

086-594-4822


นายไพบูลย์ พิลาพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

094-297-3123

 นายกฤษฏิ์ทัพพ์ พรหมศิริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน