โครงสร้างและการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงคุก


นางกัลยารัตน์ หาญธรรมธีรวัช

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก

062-389-9585


นางสาวสุดาวดี คงอริยะทรัพย์

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงคุก

087-638-7268พันจ่าเอกยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

087-095-5986


นางสาวสุภาภรณ์ แสงนิกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

097-319-6432


นายคมศิลป์  ปัญสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

099-174-3553นางประทัย ชาวกล้า

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

091-065-1124


จ่าเอกบุญธรรม บุญสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

086-594-4822


นายไพบูลย์ พิลาพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

094-297-3123

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน