๑ ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต และเขตปกครอง

                   ตำบลเวียงคุก  ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลเวียงคุก  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๓๖  และได้ รับการยกฐานะเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษ ายน ๒๕๔๗ และได้มีพระราชกฤษฎีกา ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคุกกับเทศบาลตำบล เวียงคุก เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

๒ ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลเวียงคุก   อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองหนองคาย  ๑๘  กิโลเมตร      อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  ๖๐๐  กิโลเมตร  พื้นที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของอำเภอเมือง

หนองคาย  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก              ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะโค

ทิศใต้                       ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ทิศตะวันตก                ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา

พื้นที่เดิมของเทศบาลตำบลเวียงคุก        มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๐.๒๐ ตารางกิโลเมตร        

 

รวมพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคุกซึ่งมีพื้นที่  ๖.๐๕ ตารางกิโลเมตร ดังนั้น จึงทำให้เทศบาลตำบลเวียงคุกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   ๑๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร

๓ ประชากร

 

ลำดับที่

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

พื้นที่(ไร่)

จำนวน

ประชากร (คน)

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

-

ทะเบียนบ้านกลาง

บ้านนาเหล่า

ชุมชนเวียงคุกใต้

ชุมชนเวียงคุกกลาง

ชุมชนเวียงคุกเหนือ

บ้านโนนสมบูรณ์

บ้านไผ่สีทอง

ชุมชนเวียงชัย

ชุมชนเวียงแก้ว

-

,๓๔๔

๘๓๕

๘๑๒

,๑๓๑

,๑๕๐

๖๐๐

๖๔๐

๘๕๐

๒๐๘

๒๑๐

๑๒๗

๒๖๑

๒๗๖

๒๕๒

๑๗๕

๒๔๙

๓๐

๒๙๔

๓๕๗

๒๔๕

๔๑๕

๔๕๑

๔๗๑

๓๓๒

๓๕๒

๑๙

๓๔๑

๓๙๙

๒๗๓

๔๘๙

๔๘๐

๔๔๕

๓๕๐

๓๖๙

๔๙

๖๓๕

๗๕๖

๕๑๘

๙๐๔

๙๓๑

๙๑๖

๖๘๒

๗๒๑

รวม

๑๐,๓๖๒

๑,๗๖๐

๒,๙๔๗

๓,๑๖๕

๖,๑๑๒

 

หมายเหตุ        ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลเวียงคุกเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

238654
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
270
755
236139
7908
7922
238654

Your IP: 3.239.236.140
2021-01-26 15:58