กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนประชาชนอาชีพอิสระ ออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1WsF3g_Elz2B2NhH3DGXgraY_NMFhNDf8{/google_docs}

 

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/18DA4m0PqrYSuM2AP9l-0S-u-ea2lKX5T{/google_docs}

 

 

งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด ประจำปี 2567 ปีนี้เริ่มวันที่ 5-13 มีนาคม 2567 พิธีบวงสรวงเมืองหนองคายและรำบูชา ชมการแสดง แสง สี เสียง "ตำนานสงครามปราบฮ่อ" กิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรชนในศึกสงครามปราบปรามกบฏฮ่อ ในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 138 ปี ของการชนะสงครามปราบกบฏฮ่อ และจัดงานใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย เพื่อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการค่าจ้างได้จัดทำประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 13 )ลงวันที่ 29 กันยายน 2566ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงานในปัจจุบัน

และประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งอัตราค่าจ้างต่ำสุดนี้จะคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวะการครองชีพ

 

ขอเชิญชวนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ เข้าทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ita) ตามแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ขอให้แจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคุก
 
หากพบว่าข้อมูลในบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันและเวลาราชการ
 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงคุก ดำเนินการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ รอบที่ ๓ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก

ลดโลกร้อน ตามแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 

วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายเทิดพงษ์ มั่นคง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ดำเนินการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ รอบที่ ๓ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแผนงานปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) (RE-X-RAY) ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เทศบาลตำบลโพนสา ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว แล้วทั้ง ๘ ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงคุก

ข้อมูลหน่วยงาน