ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้เสียภาษี ผู้เสียค่าขยะ ผู้ใช้น้ำประปา ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ บริษัท ห้างร้าน ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลเวียงคุก ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงคุก ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงคุก ใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให" ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงคุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน