วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคุก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลเวียงคุกเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) “พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”

๒. พันธกิจ (Mission)

         ๑. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น

         ๒. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

         ๓. สร้างจิตสำนึกในการรักษาและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ

         ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

         ๕. พัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

         ๖. เสริมสร้างทักษะอาชีพให้ชุมชน

         ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

            แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมเพื่อรองรับเมือง น่าอยู่และประตูสู่อาเซียน ดังนี้

           (๑.) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยจากบริการสาธารณะ

           (๒.) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

           (๓.) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

           (๔.) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างเสมอภาค

         ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          แนวทางการพัฒนา พัฒนาชีวิตคนในชุมชน สร้างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน การรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ดังนี้

           (๑.) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

           (๒.) ยกระดับการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล

           (๓.) การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

           (๔.) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

           (๕.) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ (๖.) ส่งเสริมการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา (๗.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถนำไปสู่การกระจายรายได้ให้ชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มทักษะการอาชีพให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างพอเพียง ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒.) การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย (๓.) การบริหารจัดการกลุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร (๔.) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางการเกษตรการ ปศุสัตว์ (๕.) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับมาตรฐานสากล ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (๒.) พัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๓.) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามภารกิจการจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระเบียบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ดังนี้ (๑.) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชุมชนและตามแนวชายแดน (๒.) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมเพื่อป้องกันอาชญากรรและสาธารณภัย (๓.) ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง (๔.) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะ ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา พัฒนาการปฏิบัติราชการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวนโยบายของของอำเภอ จังหวัดและรัฐบาล ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒.) ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓.) ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของอำเภอ จังหวัดและรัฐบาล (๔.) ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

610548
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
507
5332
601251
207
27239
610548

Your IP: 44.210.237.158
2022-10-01 11:25